EKONOMICZNOŚĆ
Ekonomiczność - ikona.

C Z Y N N I K I    R Z U T U J Ą C E    N A    E K O N O M I C Z N O Ś Ć    E K S P L O A T A C Y J N Ą


DEFINICJA POJĘCIA

Najprostszym wytłumaczeniem pojęcia ekonomiczności jest wykonanie danej czynności lepiej. Słowo "lepiej" wskazuje, że aby mówić o ekonomiczności, należy zawsze mieć punkt odniesienia. Użyte sformułowanie "czynność" dotyczy faktycznych działań, podejmowanych przez ludzi oraz maszyny, które podlegają ocenie pod kątem ekonomicznym. W dominującym na świecie modelu kapitalistycznym gospodarki, ekonomia kojarzy się wyłącznie z finansami. Jakakolwiek próba odejścia od "spieniężania" tego pojęcia jest skazana na niepowodzenie.

Ekonomiczność danego rozwiązania przemysłowego to porównanie pod kątem ilościowym i jakościowym do innego, tożsamego lub podobnego funkcjonalnie urządzenia. W przypadku maszyn przemysłowych, ekonomiczność eksploatacyjna dotyczy bardzo wielu aspektów. Można dokonać próby uogólnienia tego pojęcia, przyjmując, że jest to pewna zdolność urządzenia do zachowania tej samej funkcjonalności przy zmniejszonej konsumpcji zasobów. Albo nieco szerzej, że jest to zdolność urządzenia do realizacji tej samej i innych funkcjonalności przy porównywalnej lub zmniejszonej konsumpcji zasobów. Obserwacja rozwoju obecnej techniki przemysłowej pozwala stwierdzić, że przytoczone wyżej definicje są jak najbardziej prawdziwe. Namacalnym na to dowodem są kolejne generacje sprzętu, które często stanowią kroki milowe w danej dziedzinie inżynierii. Ekonomiczność eksploatacyjna pneumatycznego systemu zagęszczającego, zrealizowanego na bazie lanc ssących, łatwo wyrazić w liczbach: system pozwala zaoszczędzić nawet do 20% przestrzeni ładunkowej.


NAJWYŻSZY POZIOM EKONOMICZNOŚCI - MASZYNA IDEALNA

Ekonomiczność na najwyższym poziomie może zapewnić sprzęt niezużywalny, którego charakterystyka eksploatacyjna odzwierciedla perpetuum mobile. To krótka charakterystyka maszyny idealnej. Praktycznie wciąż poszukiwanej i teoretycznie nieosiągalnej. Mimo wszystko prace w tym kierunku cały czas trwają a kolejne odsłony nowinek technicznych przybliżają możliwość stworzenia konstrukcji bliskiej idealnej. Ogromną rolę odegrał tutaj rozwój komunikacji globalnej. Swobodna wymiana myśli pomiędzy specjalistami z tych samych dziedzin ale reprezentującymi różne szkoły, umożliwiła analizę poszczególnych problemów technicznych z zupełnie innych perspektyw, doprowadzając do rozwiązań często całkowicie odległych pierwotnym zamysłom.

W chwili obecnej jest możliwe tworzenie maszyn i urządzeń o ogromnym potencjale eksploatacyjnym, dużej funkcjonalności i trwałości, zapewniających jednocześnie wysoki poziom niezawodności i bezpieczeństwa. Rozwiązania tego rodzaju, bliskie maszynom idealnym, są jednak bardzo drogie i tym samym znajdują zastosowanie w sektorach gospodarki dysponujących sporym budżetem inwestycyjnym. Nie oznacza to jednak, że inne, nieco mniej idealne rozwiązania, nie kwalifikują się do grupy urządzeń o wysokim stopniu ekonomiczności eksploatacyjnej.


KRYTERIUM: LEPIEJ

W myśl przytoczonej na wstępie definicji, każde techniczne rozwiązanie przemysłowe, pozwalające zrealizować daną czynność lepiej, może być rozważane pod kątem podniesienia poziomu ekonomiczności. Na skalę całego zakładu przemysłowego, linii produkcyjnej czy konkretnego procesu technologicznego lub logistycznego.

Z punktu widzenia zarówno producenta urządzenia jak i użytkownika, za stopień ekonomiczności eksploatacyjnej odpowiadają takie czynniki jak bezzasileniowość, bezobsługowość i niezużywalność. Oczywiście, nie zawsze można zrealizować maszynę, która cechowałaby się wszystkimi trzema wymienionymi parametrami, jednakże zapewnienie choć jednego z nich, w zdecydowany sposób wpływa na jej atrakcyjność eksploatacyjną. Przykład urządzeń bezobsługowych, zrealizowanych przy użyciu materiałów przepuszczalnych: poduszka i grzybki aeracyjne, znajdujące zastosowanie w systemach wspomagania wysypu materiałów drobnoziarnistych.

Bezzasileniowość urządzenia może mieć charakter absolutny lub względny. W pierwszym przypadku, funkcjonalność urządzenia jest zapewniona w sposób materiałowy, wykluczający konieczność doprowadzenia energii ze źródła zewnętrznego. Przykładem rozwiązania technicznego, absolutnie bezzasileniowego, jest sprzęgło magnetyczne, wykonane na bazie magnesów trwałych. Urządzenia, których bezzasileniowy charakter ma wymiar względny to takie, które w określonych warunkach zapewniają pełną funkcjonalność urządzenia, korzystając z alternatywnych, zintegrowanych z konstrukcją źródeł energii. Przykładem konstrukcji względnie bezzasileniowej jest dźwigar bistabilny. Wykorzystanie tej cechy jest gwarantem komfortu montażowego i eksploatacyjnego. Urządzenia bezzasileniowe są całkowicie niewrażliwe na wszelkie zakłócenia w liniach zasilania obiektu przemysłowego.

Bezobsługowość urządzenia to cecha bardzo mocno związana z trwałością i niezawodnością eksploatacyjną. Konstrukcja w tym przypadku jest tak wykonana, że w zdefiniowanej aplikacji i w zadanych warunkach użytkowania nie wymaga konserwacji. Wszystkie elementy urządzenia są skalkulowane z dużym marginesem, uwzględniającym wytrzymałość materiałów, procesy starzeniowe jak i zużycie eksploatacyjne. Przykładem urządzenia bezobsługowego jest dno aeracyjne, stanowiące element systemu wspomagania wysypu czy też hamownica hybrydowa. Wybór tego rodzaju rozwiązań zmniejsza ilość zadań personelu obsługi technicznej i utrzymania ruchu. Uzyskany w ten sposób czas - liczne roboczogodziny, mogą być zadysponowane w inny sposób.

Niezużywalność urządzenia w trakcie eksploatacji jest wyjątkową cechą, możliwą do realizacji w maszynach magnetycznych. Brak zużywalności w trakcie użytkowania takiego urządzenia wynika z faktu wykorzystania zjawisk magnetycznych, które są odpowiedzialne za bezkontaktowy charakter pracy. Nie występuje bezpośrednia interakcja między materiałami wykorzystanymi w konstrukcji. Oznacza to również, że nie ma zjawiska tarcia a tym samym nie pojawia się fizyczne zużycie. Wykorzystanie konstrukcji niezużywalnych w przemyśle pozwala, poprzez jedną inwestycję, wyeliminować konieczność nadzoru i konserwacji danego elementu linii technologicznej na długie lata. Czas bezawaryjnej pracy niezużywalnych maszyn magnetycznych, eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem, może być liczony w dekadach. I nie ma tu krzty przesady.


EKONOMICZNOŚĆ EKSPLOATACYJNA ROZWIĄZAŃ ALIATECHNICS

Najlepsze rozwiązania techniczne, które przyczyniają się do zdecydowanego wzrostu ekonomii w dziedzinie eksploatacji maszyn, powstają w wyniku rzetelnej współpracy producenta i odbiorcy. Firma AliaTechnics, będąc dostawcą urządzenia, posiada wiedzę i kompetencje w zakresie jak fizycznie rozwiązać problem, natomiast użytkownik posiada wszelkie niezbędne informacje, pozwalające sprecyzować, co chciałby danym rozwiązaniem uzyskać. Rozwiązania firmy AliaTechnics zawsze charakteryzują się wartością dodaną, która sprawia, że poziom ekonomiczności eksploatacyjnej rozwiązań jest bardzo wysoki. Potencjał inżynierski spotyka się tutaj z potrzebami. Odpowiednie zarządzanie procesem rozpoznawczym jest kluczowe dla wszystkich dalszych działań.

Ekonomiczność eksploatacyjna urządzeń jest mocno związana z technologią, jaka jest wykorzystywana do ich wytwarzania. Firma AliaTechnics przykłada wielką wagę do procesów związanych z badaniami, opracowaniem i wdrożeniem przemysłowym wyrobu. Zarządzając pracami w kierunku rozwoju urządzeń przemysłowych, zwłaszcza tych wykorzystujących magnetyzm lub właściwości przepuszczalne materiałów, należy całkowicie zdawać sobie sprawę z atutów, jakie dana technologia niesie. W przypadku cytowanych już urządzeń magnetycznych, do dyspozycji stoją czynniki mocno rzutujące na poziom ekonomiczności, które są bardzo trudne lub wręcz nieosiągalne przy użyciu innych technik. Podobnie jest z materiałami przepuszczalnymi - świadomość produktu i jego możliwości pozwala używać w dyskusji innych argumentów, niż tylko tych stricte technicznych.

Technologia magnetyczna, na równi z wykorzystaniem materiałów przepuszczalnych, pozwala opracowywać rozwiązania, które oprócz zadanej funkcjonalności, zawsze będą nośnikami wartości dodanej. Właśnie dzięki temu możemy mówić o wysokim stopniu ich ekonomiczności eksploatacyjnej. Propozycje techniczne, stanowiące przedmiot oferty firmy AliaTechnics, to recepta na uwolnienie czasu i zasobów lub zwiększenie efektywności ich wykorzystania. Potencjał wymienionych technologii umożliwia także zaproponowanie rozwiązań, które tylko pozornie wydają się niemożliwe do osiągnięcia. A to pozwala sformułować wniosek końcowy, że ekonomiczność znakomicie łączy się z innowacyjną inżynierią.
POWRÓT