STEROWALNOŚĆ
Sterowalność - ikona.

C Z Y N N I K I    R Z U T U J Ą C E    N A    W Y B Ó R    R O Z W I Ą Z A Ń    S T E R O W A L N Y C H


DEFINICJA POJĘCIA

Możliwość parametryzacji urządzenia w trakcie jego pracy definiuje sterowalność. Można rozróżnić różne poziomy sterowalności urządzeń, zwykle definiowane jako niski (podstawowy), średni (zaawansowany) oraz wysoki. Poziom sterowalności określa faktyczną ilość czynników, które podlegają manipulacji, czyli sterowaniu. Bardzo często sterowalność urządzeń jest mylona z możliwością ich nastawy bądź regulacji parametrów. Należy mocno podkreślić, że czynności związane ze zmianą nastawy lub regulacji wybranych parametrów, mające oczywisty wpływ na właściwości eksploatacyjne urządzenia, nie mogą być dokonane w trakcie jego pracy. To jest właśnie zasadnicza różnica pomiędzy urządzeniem sterowanym a nastawnym/regulowanym. W kręgach automatyków przemysłowych, pojęcie sterowalności definiuje się jako zdolność urządzenia do pracy w układzie sprzężenia zwrotnego, które umożliwia samoistną optymalizację jego parametrów roboczych w oparciu o dane z czujników pomiarowych.


CZYNNIKI DECYDUJĄCE O WYBORZE URZĄDZEŃ STEROWALNYCH

W XXI wieku rynek maszyn i urządzeń został całkowicie zdominowany przez wykonania sterowane. Przyczyną tego stanu rzeczy jest wyjątkowo dynamiczny rozwój elektroniki i napędów, ich dostępność, miniaturyzacja oraz błyskawicznie rozwijający się segment oprogramowania, umożliwiający praktycznie dowolną manipulację i wizualizację stanu pracy poszczególnych elementów lub całego systemu, zbudowanego z odpowiednio połączonych urządzeń sterowanych. Przykład opracowania koncepcyjnego układu sterowania - schemat blokowy. Funkcjonalność takich rozwiązań jest ogromna. Niemniejsza jest również wygoda eksploatacyjna, pozwalająca zawiadywać procesem produkcyjnym z centrum sterowania, które stanowi przemysłowy odpowiednik mostka kapitańskiego na statku. Sterowalność bezsprzecznie gwarantuje mnogość informacji, szybkość ich przetwarzania i analizowania, wspomaga ocenę sytuacji i podejmowanie decyzji wpływających na parametry robocze urządzeń. Obiektywnie rzecz ujmując, sterowalność oferuje bardzo wiele.

Ceną opisanej wygody eksploatacyjnej jest wysoka komplikacja układów zasilania, wymagająca rozdziału na instalacje prądu przemiennego i stałego. Dodatkowo konieczne jest zapewnienie licznych linii lub urządzeń, przewidzianych do transmisji danych. Nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że ciężar dozoru technicznego w zautomatyzowanym obiekcie przemysłowym przesunął się w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości zasilania, które wprost rzutują na sprawność systemów komunikacyjnych oraz sterowania. Bynajmniej to jest wada tych rozwiązań! Po prostu sterowanie wymaga ciągłego dostarczania energii i wymiany sygnałów, co można zrealizować poprzez budowę odpowiedniej infrastruktury elektrycznej, elektronicznej i teleinformatycznej.

Sterowalność to jeden z wymogów stawianych urządzeniom przewidzianym do wykorzystania w nowoczesnych zakładach przemysłowych, charakteryzujących się wysokim stopniem automatyzacji. Opracowywanie urządzeń tego rodzaju stanowi inżynierską odpowiedź na zapotrzebowanie rynku a najczęściej impulsem do działania w tej materii jest zebrane doświadczenie i chęć eliminacji uciążliwej lub czasochłonnej czynności, która w znaczny sposób angażuje personel. Automatyzacja widziana w ten sposób pozwala uratować czas, zadysponować kadrę do innych zadań i zredukować koszty.


PODSUMOWANIE W PYTANIACH

Wizualizacja sterowanego, magnetycznego systemu dźwigarowo-transportowego, umieszczonego na trawersie. Czy urządzenia sterowalne wyprą całkowicie urządzenia nastawne/regulowane? Absolutnie nie. Negatywna i zdecydowana odpowiedź wynika z bardzo prostej przyczyny: urządzenia sterowalne nie wszędzie się sprawdzą i mają swoje ograniczenia.

Gdzie urządzenia sterowalne znajdują zastosowanie? Ten rodzaj sprzętu stanowi właściwy wybór do aplikacji, w których stałym czynnikiem jest ciągła zmiana. Znakomitą ilustracją idealnego zastosowania urządzenia sterowanego jest układ kontrolowanego odwijania drutu z bębna. Wraz z odwijaniem drutu, masa bębna, stanowiącego zasobnik z drutem, maleje. Maleje także średnica nawoju, powodując zwiększenie prędkości obrotowej bębna. Celem kompensacji tych zmian, wykorzystuje się urządzenie sterowane, pracujące w układzie sprzężenia zwrotnego z czujnikami. W efekcie proces technologiczny ma zawsze stałe parametry, niezależnie od zmian zachodzących w zasobniku materiału, jakim w tym przypadku jest bęben z nawiniętym drutem.

Czy opłaca się inwestować w urządzenia sterowalne? Jeżeli celem inwestycji jest pełna kontrola nad procesem, to odpowiedź w tej kwestii jest twierdząca. Dodatkowo potencjał eksploatacyjny, jaki niosą ze sobą urządzenia sterowalne, jest nieporównywalnie większy w stosunku do podobnych rozwiązań nastawnych/regulowanych. Celowo nie zostało tutaj użyte sformułowanie "odpowiednik", ponieważ byłoby to sporym nadużyciem tego terminu.


PROPOZYCJA ALIATECHNICS - STEROWANIE NA ŻĄDANIE

Opracowywane przez firmę AliaTechnics urządzenia sterowane są wynikiem zaawansowanych analiz, dotyczących ściśle zdefiniowanych problemów, występujących w danym obiekcie przemysłowym. Nasze rozwiązania są tworzone od podstaw w ścisłej współpracy z Klientem. Moduł sterowania automatycznego w wersji MSA-10Vi/4W/S2, przewidziany do współpracy z hamownicami hybrydowymi typu HHM. Uwzględniają zarówno wymagania eksploatacyjne jak i bezpieczeństwa. Choć wyniki tych prac, w formie gotowych urządzeń, są zorientowane na optymalne rozwiązanie konkretnego i zlokalizowanego problemu, to finalna konstrukcja, właśnie i przede wszystkim dzięki sterowalności, zwykle charakteryzuje się odpowiednio dużym potencjałem w dziedzinie możliwych zastosowań. Absolutna wiedza w zakresie materiałowym, jak i co do zasady działania, pozwala na łatwą adaptację eksploatacyjną już opracowanych urządzeń.

Sterowanie z całą pewnością ma przyszłość. To jest kierunek, w którym obecnie zmierza świat i nic nie wskazuje na to, żeby mógł się on prędko zmienić. Wybór sterowalnych maszyn i urządzeń AliaTechnics to przede wszystkim inwestycja w wiedzę, komfort i bezpieczeństwo.
POWRÓT