NIEZAWODNOŚĆ
Niezawodność - ikona.

C Z Y N N I K I    R Z U T U J Ą C E    N A    N I E Z A W O D N O Ś Ć    R O Z W I Ą Z A Ń


DEFINICJA POJĘCIA

Termin, jakim jest niezawodność, posiada wiele definicji, których sens jest bardzo podobny. Ogólnie przyjmuje się, że niezawodność oznacza zdolność produktu do wykonywania przewidzianych dlań zadań w pełnym zakresie. Oczywiście, wnikając w definicję i powiązania przedmiotowej cechy z innymi, można rozwinąć ten termin, nadając mu nieco obszerniejsze brzmienie, a mianowicie, że niezawodność to właściwość urządzenia, którą można interpretować jako informację o tym, czy pracuje ono poprawnie w danym czasie. Pojęcie poprawnej pracy, interpretowanej jako spełnienie przez sprzęt wszystkich powierzonych mu funkcji i czynności w wymaganym przedziale czasowym i w określonych warunkach eksploatacji, jest także utożsamiana z niezawodnością.


CZYNNIKI RZUTUJĄCE NA NIEZAWODNOŚĆ

Czynniki bezpośrednio wiążące się i rzutujące na niezawodność można mnożyć w nieskończoność. W tym miejscu warto z całą pewnością podkreślić, że najważniejszą kwestią, która pozwala zagwarantować wysoką niezawodność urządzenia, jest jego projekt. Nie ma w tym stwierdzeniu cienia przesady. Starannie przemyślane i skonstruowane rozwiązanie, charakteryzujące się wysoką niezawodnością, jest zwykle zbudowane w możliwie jak najprostszy sposób, bez specjalnych oszczędności materiałowych. Przykładowy wynik obliczeń systemu wspomagania wysypu, uwzględniający podział na sekcje. Obniżenie poziomu komplikacji, w dużej mierze eliminuje ryzyko częściowej lub całkowitej utraty sprawności przez sprzęt a brak oszczędności przy wyborze materiałów pozwala na właściwą albo wręcz przesadną jego ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, środowiskowymi czy funkcjonalnymi. Wymieniony właściwy dobór materiałów często powoduje, że urządzenia o zadanej funkcjonalności są lub sprawiają wrażenie dość masywnych.

Równie ważnym czynnikiem, który należy brać pod uwagę podczas realizacji rozwiązania technicznego, charakteryzującego się wysokim poziomem niezawodności, jest zasada działania urządzenia. Powinna być ona dopasowana do realiów eksploatacyjnych, gwarantując zadaną funkcjonalność w każdych uzgodnionych warunkach pracy. Warto pamiętać, że wybór zasady działania wiąże się często z generacją dodatkowych i zwykle przewidywalnych zjawisk fizycznych, których interakcja z otoczeniem może mieć różnoraki charakter i przebieg. Rzetelne rozpoznanie zagadnienia i zebranie maksymalnej wiedzy w tym zakresie pozwala już na wstępnym etapie prac dokonać selekcji dostępnych możliwości technicznych wraz ze wskazaniem optymalnego rozwiązania, gwarantującego dużą niezawodność. Dobór zasady działania jest bardzo istotny także w zakresie bezpieczeństwa, którego kwestie w żadnym razie nie powinny zostać pomijane w trakcie procesu związanego z opracowywaniem danej konstrukcji.

Niezawodność jest także ściśle związana ze sposobem montażu proponowanego rozwiązania. W tej kwestii także należy dokonać odpowiednio szczegółowego rozpoznania celem właściwego doboru metody, materiałów i środków koniecznych do integracji urządzenia z instalacją obiektu przemysłowego.


RACJONALIZM EKONOMICZNY CZYLI KOMPROMIS

Wstępny szkic koncepcyjny systemu wspomagania wysypu. Wszystko, co wiąże się z niezawodnością, oznacza pewien kompromis pomiędzy funkcjonalnością, nieuszkadzalnością, sterowalnością i obsługiwalnością. Każdy z wymienionych parametrów trzeba przeanalizować i rozsądnie wyważyć względem aplikacji. Oczywiście, można iść w zaparte i optymalizować każdy parametr, tworząc redundantne rozwiązania na każdym kroku ale na dłuższą metę to droga do konstrukcyjnego szaleństwa. Dlaczego? Ponieważ zawsze na końcu pojawia się pytanie o cenę rozwiązania, która musi być uzasadniona ekonomicznie. Im bardziej skomplikowany układ oraz im większy poziom redundancji, tym wyższa cena wyrobu.

Niezawodność w praktyce była, jest i pozostanie zawsze pewnym kompromisem, podyktowanym przede wszystkim racjonalnym podejściem do projektu. Bezsprzecznie najważniejszym krokiem zapewniającym wysoką niezawodność jest sygnalizowane wcześniej staranne rozpoznanie problemu i zdobycie jak największej wiedzy o warunkach eksploatacji. Uniknięcie błędów i niedopatrzeń na etapie projektowym jest kluczowe dla zapewnienia wysokiej niezawodności produkowanych urządzeń.


ROZWIĄZANIA ALIATECHNICS

Przedmiotem oferty firmy AliaTechnics są przede wszystkim rozwiązania techniczne z zakresu inżynierii przemysłowej, zorientowanej na zastosowanie unikalnych właściwości materiałów przepuszczalnych oraz zjawisk związanych z magnetyzmem. Opracowanie/wizualizacja systemu wspomagania wysypu w stożku wysypowym silosa o przekroju kołowym.

W przypadku komponentów i instalacji przewidzianych do wykonania na bazie materiałów przepuszczalnych (systemy wspomagania wysypu materiałów masowych, elementy aeracyjne, fluidyzacyjne i filtracyjne), za wysoki poziom niezawodności odpowiada staranny dobór materiałów w zakresie surowcowym i parametrów. W równym stopniu dokonanie analiz pod kątem charakterystyk przepływowych pozwala na odpowiedni dobór rodzaju i ilości mediów roboczych (gaz, ciecz), które wchodząc w kontrolowaną interakcję z materiałem sypkim (spulchnianie, mieszanie) lub ciekłym (aeracja, filtracja), zagwarantują występowanie pożądanych efektów i tym samym zapewnią niezawodne działanie systemu. Oferta w tym zakresie często wiąże się z przeprowadzeniem dodatkowych badań w zakresie właściwości materiału sypkiego lub medium ciekłego, dla którego jest projektowana dana instalacja.

Rozwiązania wykorzystujące zjawiska magnetyczne cechuje bardzo wysoki poziom niezawodności, wynikający z przyjętej zasady działania. W oferowanych konstrukcjach skupiamy uwagę przede wszystkim na maksymalnym wykorzystaniu energii pola magnetycznego, jego przenikliwości i bezkontaktowego sposobu interakcji z innymi materiałami. Odpowiednie wykorzystanie tych właściwości pozwala budować sprzęt, który nie zużywa się w trakcie eksploatacji, często ma charakter bezzasileniowy, nie wymaga konserwacji a jego żywotność może być liczona w dekadach. Wiedza, doświadczenie i kompetencje to nasza recepta na niezawodne rozwiązania inżynierskie.
POWRÓT