TRWAŁOŚĆ
Trwałość - ikona.

C Z Y N N I K I    R Z U T U J Ą C E    N A    T R W A Ł O Ś Ć    U R Z Ą D Z E Ń


DEFINICJA POJĘCIA

Czas lub okres bezawaryjnej pracy urządzenia w zakładanych warunkach eksploatacyjnych można scharakteryzować jego trwałością. Innymi słowy, trwałość jest to cecha opisująca zdolność danego rozwiązania konstrukcyjnego do wykonywania zaplanowanych dlań zadań w dziedzinie czasu. Im czas ten jest dłuższy tym trwałość urządzenia jest większa.


CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE

Trwałość jest parametrem zależnym od wielu czynników. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy środowisko pracy urządzenia, które może być z punktu widzenia chemicznego neutralne lub agresywne. W pierwszym przypadku nie odgrywa ono znaczącego wpływu na procesy starzeniowe i czynnik ten może być pominięty w trakcie analizy trwałości konstrukcyjnej. Opracowanie komputerowe szkicu koncepcyjnego z naniesionymi wymiarami. W warunkach eksploatacyjnych, które są określane jako agresywne, urządzenie jest narażone na procesy korozyjne, którym można przeciwdziałać, odpowiednio dobierając materiały, mniej lub bardziej odporne albo wręcz całkowicie niewrażliwe na działanie środowiska pracy.

Kolejnym czynnikiem jaki należy brać pod uwagę jest temperatura. Jest to czynnik wyjątkowo istotny gdyż rzutuje nie tylko na trwałość urządzenia ale na sposób jego konstrukcji w ogóle. Dla przykładu, sprzęgło magnetyczne przewidziane do pracy halowej na zakres temperatur +15…+45°C może być wykonane właściwie z dowolnych materiałów, natomiast jego odpowiednik do pracy na statku, gdzie zakres temperatur pracy sięga -50…+80°C, będzie bardzo specjalistyczną konstrukcją, uwzględniającą w pierwszej kolejności współczynnik rozszerzalności termicznej materiałów oraz wpływ temperatury na parametry magnetyczne materiału.

Nieodłącznym czynnikiem towarzyszącym wahaniom temperatury jest wilgotność. I nie chodzi tutaj tylko o prozaiczną możliwość zraszania czy zalewania urządzenia wodą. Wilgotność atmosfery roboczej wymaga analizy konstrukcyjnej urządzenia pod kątem możliwej kondensacji pary wodnej oraz ewentualnej migracji cząstek pary wodnej do konstrukcji urządzenia. Ten czynnik jest bardzo ważny i musi być uwzględniany przy każdym projekcie technicznym, gdyż wpływa wprost na trwałość gotowego urządzenia.


PRZEWIDYWALNE CZYNNIKI LOSOWE

Model przestrzenny do analiz teoretycznych. Czynniki środowiskowe, opisane wyżej, wymuszają odpowiedni dobór materiałów a finalne rozwiązanie stanowi zwykle optymalny kompromis, pozwalający zachować określone parametry urządzenia, również takie jak wymiary przestrzenne czy waga. Jednak nie są one jedyne. W fazie projektowej istnieje konieczność zadbania o trwałość urządzenia także w dziedzinie możliwych i przewidywalnych uszkodzeń, mogących powstać na skutek udarów mechanicznych. Są to przewidywalne czynniki losowe, którym można przeciwdziałać, konstruując odpowiednio wytrzymałe lub absorbujące uderzenia obudowy. Niejako pochodną udarów mechanicznych są drgania, które bardzo łatwo przenoszą się po elementach konstrukcyjnych. Zaniedbanie analizy wpływu drgań na konstrukcję urządzenia może doprowadzić do zdecydowanego obniżenia trwałości eksploatacyjnej danego rozwiązania.


POZOSTAŁE CZYNNIKI

W dalszym ciągu to nie wszystkie czynniki, które rzutują na trwałość urządzenia. Pozostają jeszcze kwestie jakości użytych materiałów (np. łożysk, przewodów elektrycznych) i sposobów ich połączeń. Dodatkowo należy w sposób właściwy zabezpieczyć użyte materiały i komponenty (pokrycie antykorozyjne, substancje smarne na oraz w elementach ruchomych), by działały prawidłowo przez możliwie najdłuższy okres. Gotowe urządzenie - synchroniczne sprzęgło magnetyczne w wariancie tarczowym. W dobie starannie obliczonego czasu życia komponentów, idziemy pod prąd, promując inżynierię jakości i solidności. Chcemy mieć rzetelne podstawy, by chwalić się produktem technicznym, zrealizowanym zgodnie ze sztuką inżynierską.


URZĄDZENIA ALIATECHNICS

Oferowane przez firmę AliaTechnics produkty są wynikiem rzetelnej pracy inżynierskiej, wielu przemyśleń i nieustannie wdrażanych ulepszeń. Nasze projekty urządzeń zaczynają się, tradycyjnie, od koncepcyjnego szkicu ołówkowego, który jest następnie konsultowany i optymalizowany celem opracowania modelu konstrukcji prototypowej. W tym momencie można dokonać pełnej analizy teoretycznej rozwiązania i podjąć w pełni świadomą decyzję dotyczącą wykonania prototypu. Nasza oferta jest oparta na bazie rzeczywistych badań i realnych testów urządzeń. Właśnie dzięki temu możemy pochwalić się dużą trwałością naszych rozwiązań.
POWRÓT